Zemná hydroizolácia

Hydroizolácie spodných častí stavieb sú špecifické tým, že sú prakticky neopraviteľné! Je preto vhodné túto časť radšej predimenzovať a použiť na ich zhotovenie kvalitné materiály.

Spodnú hydroizoláciu je možné v podstate rozdeliť na hydroiz. proti vlhkosti, vode, tlakovej vode, proti nízkemu, strednému a radonovému riziku. Špeciálne hydroizolácie sú určené na skládky… Spodné hydroizolácie čerpacích staníc, autoservisov a pod. objektov musia byť odolné voči ropným produktom. Používanými materiálmi sú modifikované asf.pásy so sklennou – polyesterovou rohožou, príp. hliníkovou fóliou. Zásadne doporučujeme uprednostniť modifikované asf.pásy pred klasickým oxidovaným asfaltom, ktorý časom skrehne a prestáva plniť svoju funkciu. Špeciálne k tomuto účelu vyhotovené PVC fólie. Spodnú hydroiz. je nutné chrániť pred mechanickým poškodením. Asfaltovú hydroiz. doporučujeme prelepiť extrudovaným polystyrénom príp. PLATÓN-systém. Fólia je umiestnená medzi dve syntetické textílie najvhodnejšie gramáže 500g/m2 a viac. Pri novostavbe je obvyklý spôsob previesť hydroiz. len pod nosnými múrmi a následne realizovať hrubú stavbu a až pokládkou podláh doplniť hydroizoláciu. Tento spôsob je však veľmi riskantný, kedže po celú dobu výstavby sú izolačné pásy vyčnievajúce spod múrov vo väčšine prípadov silne znečistené a často aj poškodené. Pri odstraňovaní zbytkov malty z pásov často dochádza k ďalšiemu poškodeniu. Podstatne čistejším a spoľahlivejším riešením je celoplošné prevedenie hydroiz. a ich následné mechanické ochránenie napr. cementovým poterom, ktorý súčasne môže tvoriť podkladovú vrstvu podláh.

Ak dôjde k porušeniu spodnej hydroizolácie začne stenami objektu prerážať vlhkosť. Je veľa špeciálnych postupov na obmedzenie poprípade zastavenie tohto procesu, počnúc sanačnými omietkami , cez silikónové injekcie, elektrozábranu, vtĺkané oceľové dosky a podrezávaním múrov končiac. Firma E. T. Košice s.r.o. sa touto činnosťou nezaoberá, sú to práce veľmi náročné a drahé. Porucha spodných izolácií znamená v horšom prípade prenikanie vody do objektu, veľakrát v takom množstve, že vytvára hladinu. Zníženie úžitkovej hodnoty takto poškodených objektov značne prevýši investíciu do kvalitných spodných hydroizolácií!